پکیج دیواری

آگهی» دلیل سرد و گرم شدن اب در پکیج دیواری چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

باید دقت داشت ک ولرم بودن ابگرم به طور ثابت, گرم و سرد شدن ان . و یا کاملن سرد بودن. علتهای جداگانه و خاص خودش را دارد.

اما در مورد. موضوع. مورد بحث یعنی سرد و گرم شدن ابگرم در پکیج دیواری:

احتمال اول : فشار اب ورودی واحد مسراچک کنید تا نوسان نداشته باشد. در بعضی مواقع بدلیل تنظیم نبودن پمپ اب ساختمان اب نوسان زیادی دارد و دلیل سرد و گرم شدن اب هم همین موضوع است.

احتمال دوم: مبدل ثانویه جرم گرفته است. در پکیجهای دو مبدله معمولن بعد از گذشت دوسال از شروع کار پکیج,
 مبدل ثانویه جرم میگیرد و باید با اسید شستشو داده شودد. البته زمان دوسال تقریبی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد

احتمال سوم:سنسور ابگرم مصرفی خراب است.

احتمال چهارم :در دستگاهایی ک با فلومتر کار میکنند خرابی فلومتر و اشتباه اعلام دبی

احتمال پنجم: بعضی مواقع زمانی ک شیر ابگرم راباز میکنیم اب به خوبی گرم میشود اما زمانی ک اب را با سرد مخلوط میکنیم اب به جای ولرم شدن سرد میشود. در این موارد تقریبا با قاطعیت میشود گفت اشکال از فلوسوئیچ یا فلومتر است.

احتمال ششم:پرشر فن خراب است.و قطع و وصل میکند. به همین دلیل اب سرد و گرم میشود.

احتمال هفتم:شعله بلند دستگاه تنظیم نیست. این مورد بیشتر در مواقعی بروز میکند ک فشار ابگرم نسبتن کم باشد .نشانه ان هم این است ک اب به اندازه کافی گرم میشود دما به سرعت به بالای شصت میرسد. و دستگاه برای چند لحظه خاموش میشود.

احتمال هشتم:سنسور شوفاژ مشکل دارد. البته ب ندرت اتفاق میفتد.

احتمال نهم:مبدل اولیه جرم گرفته.البته این مورد فقط در دستگاهای دو مبدل اتفاق میفتد.

احتمال دهم :پمپ ضعیف شده است.

 

علت سرد گرم شدن اب پکیج دیواری بوتان :واحد کار 2 توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آب گرم کن دیواری رگوالتور گاز آب گرم کن دیواری بدون شمعک را باز و بسته کند ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آب ﮔﺮم ٩ ﺳﻴﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﺣﺮارﺗﻰ ٢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دودﮐﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ٣٢ ﺷﻴﺮ آب ﺳﺮد 8ــ علت این که در آب گرم کن های آیونایز آب گرم کن به حالت انفجاری روشن می شود چیست؟

٧ــ توان گرمایی یک دستگاه پکیج شوفاژ گازی 24000 وات است توان گرمایی پکیج شوفاژ گازی  پکیج ایران رادیاتور 24000 دو مبدل M24FFپکیج دیواری علاوه بر تامین آب گرم مصرفی در منزل ، آب گرم مورد نیاز برای شو فاژ ها را در روشن شدن و کارکرد آن در مقایسه با آبگرمکن و شوفاژ خانه مرکزی بسیار کم  در ﺷﺒﮑﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از دو ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺳﺮد و آب ﮔﺮم ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ در ﺷﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ وارد واﺣﺪ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﭘﺲ از ﮔﺮم ﺷﺪن در ﭘﮑﯿﺞ،آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ واﺣﺪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻃﻮل ﺷﺐ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاترسانه مجازی نگاه مزایا ومعایب آبگرمکن دیواری دانش و فناوری5 سپتامبر 2015 استحمام : با توجه به سرد و گرم شدن آب آبگرمکن دیواری تنظیم دمای آب در حمام کاری آزار به علت بهره گیری از فن آوری مدرن، دارای ایمنی بالایی است لوله کشی آب شوفاژ تعمیرموتورخانه چیلرتعمیرموتورخانه چیلر نصب تعمیرنگهداری موتورخانه لوله کشی آب گاز شوفاژ شیرالات نصب شیرالات سرویسهای بهداشتی رادیاتور حوله خشک کن آبگرمکن پکیج کولر به علت اینکه اتصالات فلزی فاقد چنین شرایطی هستند لذا مجاز به ارتباط (از آب سرد در فصل تابستان یا از آب گرم در فصل زمستان استفاده نکنید و سعی واحد کار 2 توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آب گرم کن دیواری

کشف راز گرم شدن حمام شیخ‌بهایی با یک شمع بیتوتهحمام شیخ‌بهایی شیخ‌بهایی کشف راز گرم شدن حمام شیخ‌بهایی راز حمام شیخ‌بهایی چه بود چگونگی گرم شدن حمام شیخ بهائی بیشتر علت سرد بودن فضا دمای فضا فضا   دستورالعمل کاربری شرکت صنعتی شوفاژکاراﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي ﭘﮑﯿﺞ ﺷـﻮﻓﺎژ دﯾﻮاري ﮐﺎﻣﻔﻮرت و ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻫﺎي 32FH2 ،28FH2 و 40FH2 ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ، در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ: 1~3° 1ـ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﻤﻮدن ﺷﯿﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و آب ﺳﺮد ورودي ﺷﯿﺮ ﭘﺮﮐﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﭘﻤﭗ ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺳﻮﺑﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ) ، ﭘﻤﭗ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﻪ  شرکت صنایع گرمایشی آلزانآلزان اولین تولیدکننده پکیج شوفاژ بوتان می باشد

 دلایل خاموش شدن پکیج بوتان

عیب یابی پکیج بوتان

 

علت سرد گرم شدن اب پکیج دیواری بوتان
علت سرد گرم شدن اب پکیج دیواری بوتان

وقتی پکیج بوتان آب گرم نمی کند:

مشكل اول


رادياتور‌ها گرماي مطلوب ندارند
پكيج كار مي‌كند، اما رادياتور‌ها گرماي مطلوب را ندارند. چه بايد كرد؟
اين مشكل مي‌تواند علت‌هاي مختلفي داشته باشد كه بعضي از اين مشكل‌ها را به راحتي مي‌توانيد بر طرف كنيد.
1- شعله پكيج به اندازه كافي نيست؛ يعني با يك


نگاه مي‌توان فهميد كه ارتفاع شعله آن كوتاه است. علت، كم‌بودن ارتفاع شعله، يا كم‌بودن فشار گاز
ساختمان است يا تنظيم نبودن شير ورودي گاز.


2- وجود هوا در رادياتور‌ها هم مي‌تواند اين مشكل را به‌وجود آورد. شما بايد رادياتورها را هواگيري كنيد.
3- نزديكي بيش از حد رادياتورها به يكديگر هم باعث مي‌شود اين سيستم خوب كار نكند.
4- رسوب گرفتن مبدل و يا رادياتور هم مي‌تواند باعث اين مشكل شود كه شما بايد قسمت خروجي و ورودي آب به رادياتور را رسوب‌زدايي كنيد.
5- نامناسب و غيراستاندارد بودن دودكش استفاده شده در پكيج هم مي‌تواند از دلايلي باشد كه اين مشكل را به‌وجود مي‌آورد.
به غيراز اين موارد، اگر مشكلي ايجاد شود، برطرف كردن آن نياز به حضور تعميركار تخصصي دارد.
لوله‌كشي نامناسب با پيچ و خم زياد و اندازه غيراستاندارد هم باعث مي‌شود اين مشكل رخ دهد كه ديگر نياز به تعميرات اساسي دارد.


    مشكل دوم

آب گرم، گرماي مطلوبي ندارد
اين مشكل هم به عوامل مختلفي بستگي دارد كه به بررسي آنها مي‌پردازيم. اينها مواردي است كه خودتان مي‌توانيد آن را برطرف كنيد.
1- كم بودن شعله پكيج در اين مشكل هم تأثيرگذار است.
2- رسوب گرفتن مبدل مصرفي مي‌تواند باعث اين مشكل شود. بيشتر سردوش حمام رسوب مي‌گيرد و باعث اين مشكل مي‌شود كه شما با رسوب‌زدايي مي‌توانيد اين مشكل را حل كنيد.
3- اشكال در لوله‌كشي ساختمان هم مي‌تواند علت اين مشكل باشد كه برطرف كردن آن به مهارت لوله‌كشي و ابزار آن نياز دارد.
4- دودكش‌هاي غيراستاندارد نيز در اين قسمت مي‌توانند آب گرم را از شما بگيرند. يك دودكش استاندارد ويژگي‌هايي دارد كه مي‌توانيد آن را از يك متخصص بپرسيد و خودتان در خانه اجرا كنيد.


    مشكل سوم

خاموش شدن مشعل يا شعله پكيج
گاهي اوقات پيش مي‌آيد كه حين استفاده از دستگاه، مشعل خاموش مي‌شود. اين مشكل به 2عامل زير بستگي دارد:
1- خرابي برد دستگاه پكيج.
2- كثيف بودن قسمت يون دستگاه (يون به قسمتي گفته مي‌شود كه وظيفه هماهنگ كردن مشعل با برد دستگاه را برعهده دارد).
درصورت وجود مشكل اول، شما بايد به تعميركار مراجعه كنيد تا برد دستگاه را تعويض يا آن را تعمير كند، اما درصورت كثيف بودن يون، خودتان مي‌توانيد اقدام به تميز كردن كنيد.

 

 

علت سرد گرم شدن اب پکیج دیواری بوتان
علت سرد گرم شدن اب پکیج دیواری بوتان


    مشكل چهارم

روشن‌شدن انفجاري مشعل پكيج
انفجاري روشن‌شدن مشعل پكيج، ايجاد صداي وحشتناك مي‌كند. اين معضل هم دلايل مختلفي دارد. چه دلايلي؟
1- فاصله نامناسب الكترود جرقه‌زن با مشعل مي‌تواند اين مشكل را به‌وجود آورد. شما با يك پيچ‌گوشتي ساده مي‌توانيد اين فاصله را تنظيم و اين مشكل را به سادگي حل كنيد.
2- تنظيم نبودن فشار گاز هم ممكن است از دلايل به‌وجود آمدن اين مشكل باشد. اگر فشار گاز زياد باشد گاز در محفظه به سرعت جمع مي‌شود و با جرقه، انفجار كوچكي رخ مي‌دهد. اگر هم فشار گاز كم باشد در جرقه اول دستگاه روشن نمي‌شود و در فاصله زماني تا جرقه دوم گاز فراواني در محفظه جمع مي‌شود و اين مشكل را به‌وجود مي‌آورد.
3- ضعيف‌شدن جرقه هم باعث اين مشكل مي‌شود كه حل آن كار شما نيست و بايد تعميركار بيايد.
4- مسدود شدن سوراخ‌هاي مشعل در مقابل جرقه‌زن هم باعث مي‌شود كه مشعل پكيج انفجاري روشن شود. خودتان مي‌توانيد با يك شيء نوك تيز اين سوراخ‌ها را تميز و باز كنيد.

    مشكل پنجم

دماي آب‌گرم دچار نوسان مي‌شود
حتما براي شما هم پيش آمده كه آب‌گرم خانه‌تان، يكدفعه سرد و دوباره گرم مي‌شود. اين نوسانات دمايي به‌دليل به‌وجود آمدن مشكلي در عملكرد پكيج‌هاست. اينها دلايل به‌وجود آمدن اين مشكل مي‌تواند باشد:
1- زياد بودن ارتفاع شعله يكي از دلايلي است كه باعث اين مشكل مي‌شود. شما با تنظيم گاز ورودي مي‌توانيد اين مشكل را بر طرف كنيد.
2- استفاده همزمان از چند شير مصرفي هم مي‌تواند از دلايل اين مشكل باشد. سعي كنيد مثلا در زمان استحمام يكي از اعضاي خانواده، كسي به شستن ظروف در آشپزخانه نپردازد.
3- استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبكه آب ساختمان هم از دلايل اين مشكل است. البته اساسا استفاده از اين پمپ‌ها، از نظر شركت آب و فاضلاب، غيرقانوني و غيرمجاز است.
4- اين مشكل مي‌تواند به‌خاطر كم‌بودن فشار آب ساختمان باشد.

  
    اصول نگهداري صحيح از پكيج بوتان:

اگر از پكيج‌ها درست استفاده شود، سال‌ها در خانه‌ها فعاليت‌ خواهند كرد. در اينجا مي‌توانيد با توصيه‌هاي استفاده درست از پكيج‌ها آشنا شويد:

1- پكيج ديواري با محفظه احتراق باز بايد در مكاني نصب شود كه با هواي آزاد دائم در تماس باشد. اگر پكيج شما فن براي تهويه دارد باز هم آن را در مكاني قرار دهيد تا با هواي آزاد در تماس باشد تا از خطر احتمالي نشت گازهاي سمي جلوگيري شود.

2- محل نصب دستگاه بايد در نزديكي مواد قابل اشتعال نباشد. بايد محيط كاملا خشكي براي نصب دستگاه درنظر بگيريد تا در فصل سرما دچار يخ‌زدگي نشود.

3- خروجي شير اطمينان بايد به محل مناسبي متصل باشد تا درصورت افزايش احتمالي فشار مدار رادياتور و سرريز شدن آب، آب به محيط وارد نشود.

4- قبل از نصب دستگاه بايد مدار رادياتور كاملا شسته شود تا تمام ناخالصي و ذرات جامد از آن خارج شود.

5- مخزن آب دستگاه اصولا بايد روي 1/5بار تنظيم شود. هر چند روز يك‌بار اين ميزان كم مي‌شود و شما بايد آن را زياد كنيد. اگر در يك مدت طولاني اين ميزان از 1/5بار كمتر نشد به درجه دستگاه شك كنيد، چرا كه حتي در فصل تابستان هم اين ميزان كم مي‌شود.

6- درجه دماي پكيج‌ها اصولا بايد روي65 تا ۷۰ درجه تنظيم شود.

7- دودكش پكيج بايد داراي شرايط ويژه‌اي باشد تا خطرات ناشي از پخش گازهاي سمي در پكيج رخ ندهد. اين شرايط عبارتند از: قطر لوله دودكش داخل ديوار بايد ۱۵ سانتي‌متر باشد. كلاهك دودكش بـايد حداقل ارتفاع ۴ متر تا بالاي پكيج داشته باشد.